Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5586 1219 370
3644 34dc 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viabamboocha bamboocha
1542 b2f7 370
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabanshe banshe
2924 5c05 370
5025 221b 370
9491 7bd6 370
4156 0ace 370
6637 9c31 370

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse
1778 7c03 370
Reposted fromoutoflove outoflove viacappaque cappaque
6055 056c 370
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
5935 154b 370

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoxygenium oxygenium
9700 ace1 370
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaszarakoszula szarakoszula

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream
6500 b410 370
Reposted fromrobaczek robaczek viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl